ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7325 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
71
คณิตศาสตร์ (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
72
เรียนออนไลน์ (ป.3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
73
หน่วยการเรียนรู้ที่1-7 (อ.3/63) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
74
หน่วยการเรียนรู้ที่1-7 (อ.2/63) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
75
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.6/63) เปิดให้ลงทะเบียน
23 คน
76
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.5/63) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
77
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.4/63) เปิดให้ลงทะเบียน
24 คน
78
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.3/63) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
79
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.2/63) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
80
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.1/63) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน