ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 724 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 8501 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
51
HCI (2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
52
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1/4 (ม.1/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
53
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1/3 (ม.1/3) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
54
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) (ม.1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
55
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) (ม.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
56
วิทยาการคำนวณ (ม.2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
57
วิทยาการคำนวณ (ม.2/3) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
58
วิทยาการคำนวณ (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
59
ศ30103 (4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
17 คน
60
ศ30103 (4/1) เปิดให้ลงทะเบียน
19 คน