ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7328 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
51
คณิตศาสตร์ (ป.3) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
52
วิทยาการคำนวณ (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
53
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการตั้งซอฟต์แวร์ (ปวส.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
54
หน้าที่พลเมือง (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
55
ศิลปะและดนตรี (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
56
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
57
การงานอาชีพฯ (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
58
สังคมศึกษา (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
59
ภาษาอังกฤษ (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
60
ภาษาไทย (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน