ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7327 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
41
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.2/4) เปิดให้ลงทะเบียน
39 คน
42
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์ (ป.2/3) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
43
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
44
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
45
คอมพิวเตอร์ (ม.3/2) เปิดให้ลงทะเบียน
18 คน
46
คอมพิวเตอร์ (ม.3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
29 คน
47
คอมพิวเตอร์ (ม.2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
48
คอมพิวเตอร์ (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
49
คอมพิวเตอร์ (ม.1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
50
คอมพิวเตอร์ (ม.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
25 คน