ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 724 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 8501 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
41
ว30285_5/7_บ่าย (5/7) เปิดให้ลงทะเบียน
21 คน
42
ว30285_5/7_เช้า (5/7) เปิดให้ลงทะเบียน
21 คน
43
ว30285_5/4_บ่าย (5/4) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
44
ว30285_5/4_เช้า (5/4) เปิดให้ลงทะเบียน
21 คน
45
ศ23102 (3/2) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
46
ศ23101 (3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
47
ศ22101 (2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
48
ศ22101 (2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
49
ศ21102 (1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
21 คน
50
HCI (2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน