ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7328 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
31
คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
32
ศิลปะ (ประถมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
33
วิทยาการคำนวณ (ประถมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
34
ประวัติศาสตร์ (ประถมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
35
สังคมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
36
ภาษาอังกฤษ(English) (ประถมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
37
ภาษาไทย (ประถมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
38
คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
39
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์,การงานอาชีพ (ป.2/6) เปิดให้ลงทะเบียน
39 คน
40
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์ (ป.2/5) เปิดให้ลงทะเบียน
39 คน