ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 724 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 8501 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
21
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (112) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
22
คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
23
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (AU2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
24
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (ม.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
9 คน
25
ปวส.คธ.1/2 2563 (ปวส.คธ.1/2 2563) เปิดให้ลงทะเบียน
13 คน
26
ปวช.คธ.1/2 2563 (ปวช.คธ.1/2 2563) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
27
ศ22102 (2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
28
ศ22102 (2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
29
ศ23102 (3/2) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
30
ศ23101 (3/2) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน