ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7325 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
21
คณิตศาสตร์ (ป.4) เปิดให้ลงทะเบียน
4 คน
22
สังคมศึกษา (ป.3) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
23
ภาษาอังกฤษ (ป.3) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
24
ภาษาไทย (ป.3) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
25
วิทยาศาสตร์ (ป.3) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
26
ประวัติศาสตร์ (ประถมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
27
วิทยาการคำนวณ (ประถมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
28
สังคมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
29
ภาษาอังกฤษ(English) (ประถมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
30
ภาษาไทย (ประถมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน