ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 724 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 8501 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
11
คอมพิวเตอร์ (ป.3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
12
วิทยาการคำนวณ (ม.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
13
วิทยาการคำนวณ (ม.4/1) เปิดให้ลงทะเบียน
48 คน
14
วิทยาการคำนวณ (ม.4/3) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
15
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (113) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
16
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (108) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
17
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (1/1 ชย.) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
18
การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
19
โปรแกรมตารางทำงาน (ม.5/2) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
20
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (111) เปิดให้ลงทะเบียน
21 คน