ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7327 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
91
การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.3/1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
92
วิชาสื่อประสม1 (ม.4/7) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
93
ค 30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (M402-1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
94
ค 30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (M401-402-63) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
95
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (M503-1) เปิดให้ลงทะเบียน
16 คน
96
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (M502-1) เปิดให้ลงทะเบียน
15 คน
97
พลศึกษา (ม.2/3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
98
พลศึกษา (ม.2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
99
พลศึกษา (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
100
พลศึกษา (ม.3/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน