ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 724 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 8501 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
91
Fundamental English (Group B) (M.1/6) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
92
Fundamental English (Group A) (M.1/6) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
93
Fundamental English (Group B) (M.1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
94
Fundamental English (Group A) (M.1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
95
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ปวส.1 / 63 ปชอ. 1) เปิดให้ลงทะเบียน
11 คน
96
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20204 2005 ปวช.คธ. 2/1 (ปวช.คธ. 2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
97
Homeroom (Group B) (M.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
98
วิชา การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3204 2108 ปวส.2-1 คธ (ปวส.2-1 คธ) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
99
การบัญชีเบื้องต้น (ปวส.1) เปิดให้ลงทะเบียน
45 คน
100
การบัญชีเบื้องต้น (ปวส.1) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน