ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7325 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
ระบบเช็คชื่อนักเรียน (ชั้น ป.3/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
2
ว30105 วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
3
English with My Town (M.3/6) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
4
การออกแบบและเทคโนโลยี (5/1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
5
ดนตรี ศ21102 (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
6
ทัศนศิลป์ ศ22101 (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
7
ศิลปะ 1 ศ30101 (5/2) เปิดให้ลงทะเบียน
16 คน
8
ศิลปะ 1 ศ30101 (5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
11 คน
9
คณิตศาสตร์ (ม2) เปิดให้ลงทะเบียน
2 คน
10
การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ (AC2/5) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
ปนัดดา  วงษ์ศิริ ปนัดดา วงษ์ศิริ https://sites.google.com/a/t-tech.ac.th/ajwoon-panadda/home?previewAsViewer=1