เกี่ยวกับระบบ

System Information

ข้อมูลทั่วไป

"ระบบบริหารจัดการคะแนน" เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการส่งงานของผู้เรียนและใช้ในการเช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียนทั้งหมด โดยมีการสรุปผลออกเป็นรายงานให้ผู้สอนหรือผู้ใช้งานระบบได้ทราบสถานะต่างๆ


ฟังก์ชันของระบบ

1. ผู้สอน (ผู้ใช้งานระบบ)

 1. สร้างห้องเรียน (วิชาที่สอน+ห้องเรียนที่สอน) ได้ไม่จำกัด
 2. เช็คชื่อการมาเรียนของผู้เรียนผ่านระบบ + แจ้งเตือนผลการเช็คชื่อผ่านไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัว (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 3. จัดเก็บคะแนนการส่งงานของผู้เรียนผ่านระบบ + แจ้งเตือนผู้ที่ยังค้างส่งงานผ่านไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัว (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 4. ดูรายละเอียดสรุปผลต่าง ๆ ภายในระบบ
  1. สรุปผลการเช็คชื่อในครั้งนั้น ๆ (มาเรียน, มาสาย, ลาป่วย, ลากิจ, เข้าร่วมกิจกรรม, ขาดเรียน)
  2. สรุปผลผู้ค้างส่งงานในงานรายการนั้น ๆ พร้อมแสดงคะแนนเฉลี่ยของงาน
  3. สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน (คะแนนงาน, ประวัติการเช็คชื่อ)
 5. ดูรายละเอียดรายงานต่าง ๆ ภายในระบบ
  1. รายชื่อนักเรียน (พร้อมตารางเปล่า)
  2. รายชื่อนักเรียน (พร้อมข้อมูลการติดต่อ)
  3. รายงานการเช็คชื่อทั้งหมด (แบบสถานะ ในครังนั้น ๆ)
  4. รายงานการเช็คชื่อทั้งหมด (แบบสรุปผล พร้อมค่าเปอร์เซ็นต่าง ๆ)
  5. รายชื่อนักเรียนที่ค้างส่งงาน (งานรายการนั้น ๆ มีใครขาดส่งบ้าง)
  6. รายละเอียดคะแนนการส่งงานของนักเรียนทั้งหมด พร้อมผลรวมและเปอร์เซ็นอัตราส่วนต่อคะแนนเต็ม
2. ผู้เรียน

 1. เข้าร่วมห้องเรียนที่ผู้สอนสร้างขึ้นได้
 2. ดูคะแนนงานทั้งของตนเองและของเพื่อนร่วมชั้นผ่านการสแกน QR Code ของงานได้
 3. ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านการสแกน QR Code ได้